ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Καταστατικό

 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚOY  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΝΩΣΗ  ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ  ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΡΩΤΟ

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

            ΑΡΘΡΟ  1ο

Ιδρύεται  Σύλλογος  εξωραϊστικός  και  πολιτιστικός  με  την  επωνυμία  «ΕΝΩΣΗ  ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ  ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ»  (συντομογραφικά  «Ε.ΠΟ.Ν.Α.»)  και  έδρα  το  Αιγάλεω  Αττικής, οδός  Κορυδαλλού  αρ. 21.

            ΑΡΘΡΟ  2ο

Σκοποί  του Συλλόγου  είναι:

2.1. Η  μορφωτική – πνευματική – πολιτιστική – κοινωνική  και  ηθική  ανάπτυξη  των  μελών  του.

2.2. Η  στενότερη  επικοινωνία  των  μελών  του Συλλόγου, με  σκοπό  την  καλλιέργεια  και  ανάπτυξη  κοινωνικών  σχέσεων  γνωριμίας  και  αλληλεγγύης.

2.3. Η  επικοινωνία  και  συνεργασία  με  τους  νέους  όλων  των  αδελφών  ποντιακών  Σωματείων, αλλά  και  μη  ποντιακών  φορέων  που  στοχεύουν  στη  διατήρηση  λαϊκών  πολιτισμών  και  παράδοσης.

2.4. Ο  εμπλουτισμός  των  γνώσεων  της  νεολαίας  ιστορικά, γλωσσολογικά, λαογραφικά και  πολιτιστικά  μέσω  διαλέξεων  και  σεμιναρίων.

2.5. Η  διαφύλαξη  προβολή  και  διάδοση  της  καλλιτεχνικής, πνευματικής  και  μουσικής  παράδοσης  με  τη  δημιουργία  βιβλιοθήκης, δισκοθήκης, χορωδίας  κλπ  και  η  έντεχνη  γραφή  του  παραδοσιακού  μουσικού  ήχου  για  τη  σωστότερη  διατήρηση  και  την  ευκολότερη  διάδοσή  του, με  παράλληλη  σύνδεση  της  νέας  γενιάς  με  την  πολιτιστική  κληρονομιά  των  προγόνων  μας.

2.6. Η  προστασία  των  μελών  του  συλλόγου  με  κάθε  νόμιμο  μέσο  και  τρόπο  από  τη  μη  γνησιότητα, αλλοίωση  ή  ασεβή  κερδοσκοπική  εκμετάλλευση  του  παραδοσιακού  πολιτισμικού  πλούτου.

2.7 Η  βράβευση  από  την  Ένωση  σε  φοιτητές  μέλη  της  που  αποφοίτησαν  με  πολύ  καλούς  βαθμούς  από  Ανώτατες  Σχολές.

2.8 Η  παροχή  ειδικών  υποτροφιών  για  έρευνα  και  καταγραφή  σε  θέματα  ιστορίας, λαογραφίας, γλωσσολογίας  του  Πόντου κλπ.

            ΑΡΘΡΟ  3ο

Οι  σκοποί  του Συλλόγου  επιτυγχάνονται  (μέσα):

3.1. Με  διαλέξεις, εκθέσεις, παραστάσεις  και  λοιπές  πολιτιστικές  εκδηλώσεις.

3.2. Με  παραστάσεις  στις  αρμόδιες  δημόσιες  ή  άλλες  αρχές  του  καλλιτεχνικού  παραδοσιακού  πλούτου.

3.3. Με  τη  δημιουργία  και  λειτουργία  αναγνωστηρίου, λαογραφικής  βιβλιοθήκης  και  δισκοθήκης.

3.4. Με  την  έκδοση  και  παραγωγή  λαογραφικού  εντύπου  ή  οπτικοακουστικού  υλικού  καθώς  και  τη  στήριξη  καλλιτεχνικών  παραδοσιακών  εκδηλώσεων, όπως  μουσικά  θεατρικά  δρώμενα, εκμάθηση    ποντιακής   διαλέκτου  και  άλλες  τέτοιες  παρεμφερείς  δραστηριότητες.

3.5. Με  την  υλοποίηση  προγραμμάτων  επιμόρφωσης  για  κάλυψη  ειδικών  αναγκών  των  μελών  του  συλλόγου.

3.6. Με  τη  συνεργασία  και  με  άλλους  συλλόγους  που  έχουν  αντίστοιχους  σκοπούς  και  επιδιώξεις.

3.7. Με την έκδοση εφημερίδας και τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού εφόσον καταστεί δυνατή η εξασφάλιση ραδιοφωνικής συχνότητας σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

            ΑΡΘΡΟ  4ο

Ο Σύλλογος  αποτελεί  την  ανώτερη  έκφραση  της  ομόνοιας  και  συνεργασίας  των  μελών  του  και  βρίσκεται  έξω  από  κομματικές  αναμίξεις  και  επιδιώξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ

            ΑΡΘΡΟ  5ο

5.1. Ο Σύλλογος  αποτελείται  από  μέλη ποντιακής καταγωγής και μη,  τα  οποία  διακρίνονται  σε  ιδρυτικά, τακτικά, επίτιμα  και  από  φίλους.

α) Ιδρυτικά, που  έχουν  πρωταγωνιστήσει  στην  ίδρυση  του  Συλλόγου  και  έχουν  υπογράψει  το  αρχικό  καταστατικό.

β) Τακτικά. Τακτικά  μέλη  της  «Ε.ΠΟ.Ν.Α.»  θεωρούνται  όλοι  όσοι  εργάζονται  για  την  υλοποίηση  και  πραγμάτωση  των  σκοπών  του Συλλόγου  υπό  τις  προϋποθέσεις  της  εγγραφής  με  αίτησή  τους  σε  αυτόν   αφενός  και  της  ανεπιφύλακτης  εκ  μέρους  τους  αποδοχής  των  άρθρων  και  διατάξεων  των  νόμων  του  κράτους  και  του  παρόντος  καταστατικού  αφετέρου.

γ) Επίτιμα. Επίτιμα  μέλη  της  «Ε.ΠΟ.Ν.Α.»  ανακηρύσσονται  με  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης, ύστερα  από  εισήγηση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου, πρόσωπα  που  έχουν  προσφέρει  με  οποιονδήποτε  τρόπο  ιδιαίτερες  υπηρεσίες  και  πολύτιμη  συμβολή  για  την  ευόδωση  των  σκοπών  της. Επίσης  κατόπιν  εισηγήσεως  του  Διοικητικού  Συμβουλίου, η  Γενική  Συνέλευση  με  απόφαση  που  λαμβάνεται  με  απόλυτη  πλειοψηφία  των  παρόντων  μελών, ανακηρύσσει  επίτιμο  πρόεδρο  τον  προσφέροντα  εξαιρετικές  υλικές  ή  ηθικές  υπηρεσίες  στο  Σύλλογο. Τα  επίτιμα  μέλη  γράφονται  σε  ειδικό  βιβλίο.

δ) Φίλοι θεωρούνται  όσοι  ενδιαφέρονται  να  βοηθήσουν  για  την  πραγμάτωση  των  σκοπών  της Ένωσης  χωρίς  να  ενταχθούν  ως  μέλη  του.

5.2. Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις  και  κατά  την  κρίση  της  Γενικής  Συνέλευσης, ύστερα  από  εισήγηση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου, μπορούν  να  κηρυχθούν  ευεργέτες  ή  δωρητές  όσοι  προσφέρουν  ποσό  τουλάχιστον  ίσο  με  εκείνο  που  αντιστοιχεί  στο  άθροισμα  των  τακτικών  συνδρομών  όλων  των  μελών  κατά  τη  διάρκεια  ενός  χρόνου, ή  υπηρεσίες  ιδιαίτερα  εξαιρετικές  για  την  εκπλήρωση  των  σκοπών  του  Συλλόγου  που  μπορούν  να  εκτιμηθούν  στο  ίδιο  ποσό. Τα  ονόματα  εκείνων  που  προσφέρουν  μικρότερα  ποσά  θα  καταχωρούνται  σε  ειδικά  τιμητικά  βιβλία, ενώ  τα  ονόματα  εκείνων  που  ανακηρύσσονται  ευεργέτες  θα  αναγράφονται  σε  ειδικό  πίνακα  που  θα  βρίσκεται  στην  έδρα  του  Συλλόγου.

Διευκρινίζεται  ότι  σε  όλες  τις  ανωτέρω  αναφερόμενες  περιπτώσεις  η  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  λαμβάνεται  με  απόλυτη  πλειοψηφία  των  παρόντων  μελών  κατ’ άρθρο 97  ΑΚ.

            ΑΡΘΡΟ  6ο

Δικαίωμα  εγγραφής  μέλους ανεξαρτήτως της ποντιακής τους καταγωγής  έχουν:

α) Όσοι  είναι  μέχρι  35  ετών  και

β) Όσοι  καταβάλουν  το  ποσό  των  10,00  ευρώ  εφάπαξ  για  δικαίωμα  εγγραφής  και  το  ποσό  της  ετήσιας  συνδρομής  το  οποίο  ορίζεται  στα  20,00  ευρώ  για  μέλη  μέχρι  των  18  ετών  και  στα  40,00  ευρώ  για  μέλη  άνω  των  18  ετών. Το  ποσό  αυτό  της  ετήσιας  συνδρομής  μπορεί  να  καταβάλλεται για όσα από τα μέλη το επιθυμούν και σε δύο δόσεις ανά εξάμηνο, η πρώτη εξ΄ αυτών καταβλητέα έως τις 30 Ιουνίου και η δεύτερη έως τις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Επίσης το ποσό της ετήσιας συνδρομής μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

            ΑΡΘΡΟ  7ο

Τα  μέλη  του  Συλλόγου  έχουν  τα  παρακάτω  δικαιώματα:

α) Τα  ιδρυτικά  μέλη  συμμετέχουν  στις  γενικές  συνελεύσεις, ψηφίζουν  για  κάθε  θέμα  και  μπορούν  να  εκλέγουν  τα  όργανα  διοίκησης  του  Συλλόγου  και να   εκλέγονται.

β) Τα  τακτικά  μέλη  συμμετέχουν  στις  γενικές  συνελεύσεις, ψηφίζουν  για  κάθε  θέμα  και  μπορούν  να  εκλέγουν  και  να  εκλέγονται. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα μέλη ανεξαρτήτου καταγωγής που είναι εγγεγραμμένα τουλάχιστον 3 μήνες από την ημέρα των αρχαιρεσιών, έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Ένωση και είναι άνω των 18 ετών.

γ) Τα  επίτιμα  μέλη  μπορούν  να  παρευρίσκονται  στις  γενικές  συνελεύσεις  χωρίς  όμως  το  δικαίωμα  ψήφου  και  το  δικαίωμα  να  εκλέγουν  και  να  εκλέγονται.

δ) Όλα  τα  μέλη  του  Συλλόγου  μπορούν  να  συμμετέχουν  στις  συγκεντρώσεις  και  λοιπές  εκδηλώσεις  του.

            ΑΡΘΡΟ  8ο

Τα  μέλη  της  «Ε.ΠΟ.Ν.Α.»  έχουν  τις  παρακάτω  υποχρεώσεις:

α) Να  συμμορφώνονται  προς  τις  διατάξεις  των  νόμων  και  του  παρόντος  Καταστατικού.

β) Να  εκτελούν  πρόθυμα  και  ευσυνείδητα  τα  καθήκοντα  και  τις  εργασίες  που  τους  έχουν  ανατεθεί.

γ) Να  καταβάλουν  κάθε  δυνατή  προσπάθεια  για  την  επίτευξη  των  σκοπών  του  συλλόγου.

δ) Να  τηρούν  τις  νόμιμες  αποφάσεις  των  γενικών  συνελεύσεων  και  του  Διοικητικού  Συμβουλίου.

ε) Όλα  τα  μέλη  έκτος  από  τα  επίτιμα  υποχρεώνονται  να  καταβάλουν  τακτικά  την  ετήσια  συνδρομή  τους.

            ΑΡΘΡΟ  9ο

Μέλος της «Ε.ΠΟ.Ν.Α.» αποχωρεί με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο εισήλθε δηλαδή οικειοθελώς με αίτησή του την οποία πρέπει να γνωστοποιήσει τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του, διαγράφεται από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον μέχρι το τέλος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την Ένωση τουλάχιστον των δύο τελευταίων ετών και αποβάλλεται για σπουδαίο λόγο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του ΔΣ ή δέκα τουλάχιστον τακτικών μελών. Ο  σπουδαίος  λόγος  συνίσταται  στην  επίδειξη  από  το  μέλος  συμπεριφοράς  αντίθετης  προς  τους  σκοπούς  και  τα  συμφέροντα  του  Συλλόγου ή    όταν  το  μέλος  συστηματικά  αδιαφορεί  ή  με  την  ιδιότητά  του  παίρνει  θέση  υπέρ  ή  κατά  πολιτικών  κομμάτων  ή  προβαίνει  συστηματικά  σε  κομματικές  συζητήσεις  στο  χώρο  που  τα  μέλη  του  Συλλόγου  συνήθως  συγκεντρώνονται. Οι  διατάξεις  του  παρόντος  καταστατικού  εφαρμόζονται  τόσο  για  τα  ιδρυτικά  και  τακτικά  μέλη  όσο  και  για  τα  επίτιμα.

Επανεγγραφή  μέλους  που  αποχώρησε  ή  διαγράφηκε  (όχι  αποβλήθηκε) γίνεται δεκτή με νέα αίτησή του και μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η  είσοδος  νέων  μελών  επιτρέπεται  πάντοτε  υπό  την  επιφύλαξη  βέβαια  της  τήρησης  εκ  μέρους  τους  των  κειμένων  νόμων  και  των  διατάξεων  του  παρόντος  καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΡΙΤΟ

ΠΟΡΟΙ  ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

            ΑΡΘΡΟ  10ο

Οι πόροι  της  Ένωσης  προέρχονται  από:

10.1.  Τα  δικαιώματα  εγγραφής  και  την  ετήσια  συνδρομή  των  ιδρυτικών και τακτικών μελών  της το  ύψος  των  οποίων  αποφασίζεται  κάθε  φορά  από  τη  Γενική  Συνέλευση  (με  το  άρθρο  8  περ.  ε  του  παρόντος  εξαιρούνται  από  την  υποχρέωση  αυτή  τα  επίτιμα  μέλη).

10.2. Έκτακτες  εισφορές  των  μελών  της  μετά  από  έγκριση  της  Γενικής  Συνέλευσης.

10.3. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες  και  γενικά  οικονομικές  ενισχύσεις  ή  επιχορηγήσεις  που  δεν  αντίκεινται  στο  Νόμο.

10.4. Από  τη  διοργάνωση  λαχειοφόρων  αγορών, γιορτών, καλλιτεχνικών  παραστάσεων, χορών, εκδρομών  και  άλλων  παρεμφερών  εκδηλώσεων.

10.5 Από  χρηματοδοτήσεις  που  τυχόν  προβλέπονται  στα  σχετικά  προγράμματα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  από  επιδοτήσεις  και  άλλες  επιχορηγήσεις  που  χορηγούνται  νόμιμα  από  οποιονδήποτε  δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό  ή  άλλο  φορέα  ή  οποιοδήποτε  άλλο  νομικό  πρόσωπο  αρμόδιο  για  τις  επιχορηγήσεις  αυτές.

10.6 Κάθε  άλλο  έσοδο  που  προέρχεται  από  νόμιμη  αιτία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ

            ΑΡΘΡΟ  11ο

            ΟΡΓΑΝΑ  ΤΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ

Όργανα  της  Ένωσης  είναι:

Α. Η  Γενική  Συνέλευση  (Γ.Σ.)

Β. Το  Διοικητικό  Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Γ. Η  Εξελεγκτική  Επιτροπή  (Ε.Ε.)

Η  «Ε.ΠΟ.Ν.Α.»  διοικείται  από  εννεαμελές  Συμβούλιο  που  έχει  διετή  θητεία  και  εκλέγεται  με  σταυρούς  προτιμήσεως  από  ένα  ενιαίο  ψηφοδέλτιο  με 12 το λιγότερο υποψηφίους κατά την τακτική Γενική Συνέλευση, ύστερα από μυστική ψηφοφορία. Το  εννιαμελές  Διοικητικό  Συμβούλιο  αποτελούν  ο  Πρόεδρος, ο  Αντιπρόεδρος, ο  Γενικός  Γραμματέας, ο  Ειδικός  Γραμματέας, ο Ταμίας, ο α΄ Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, ο β΄ Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, ο  Έφορος και ένα   μέλος. Τις  λεπτομέρειες  της  ψηφοφορίας  ρυθμίζει  το  Δ.Σ.  με  απόφασή  του. Η  ψηφοφορία  για  την  ανάδειξη  του  Δ.Σ.  εποπτεύεται  από  τριμελή  Εφορευτική  Επιτροπή  εκλεγμένη  από  τη  Γενική  Συνέλευση. Τα  μέλη  της  Εφορευτικής  Επιτροπής  δεν  νομιμοποιούνται  να  θέσουν  υποψηφιότητα  για  την  εκλογή  τους  στο  Δ.Σ.

Το  Δ.Σ.  ενεργεί  κάθε  πράξη  διοικήσεως, διευθύνσεως  και  διαχειρίσεως  του  Συλλόγου, η  δε  ευθύνη  των  μελών  του  είναι  συλλογική.  Εξαιρούνται από αυτήν μόνο  τα  μέλη  του, των  οποίων  τυχόν  αντιρρήσεις  έχουν  καταχωρηθεί  στα  πρακτικά.

            ΑΡΘΡΟ  12ο

Υποψηφιότητες  υποβάλλονται  μέχρι  και  5  ημέρες  πριν  από  τη  Γενική  Συνέλευση  στο  Δ.Σ.  του  Συλλόγου.

Το  Δ.Σ.  κατατάσσει  τα  ονόματα  των  υποψηφίων  κατ’ απόλυτη  αλφαβητική  σειρά  στο  ενιαίο  ψηφοδέλτιο  και  μεριμνά  για  την  ανάρτηση  στο  χώρο  της  Γ.Σ.  και  την προμήθεια  των  αναγκαίων  ψηφοδελτίων, φακέλων  κλπ  για  την  ψηφοφορία.

Κάθε  ψηφοφόρος  μπορεί  κατά  την  προτίμησή  του  να  ψηφίσει  μέχρι επτά  (7)  υποψήφιους  για  το  Δ.Σ.  και  τρεις  (3)  για  την  Εξελεγκτική  Επιτροπή. Εκλέγονται  δε  κατά  σειρά  επιτυχίας  οι  εννιά  (9)  πρώτοι  ως  τακτικά  μέλη. Ομοίως  εκλέγονται  και  οι  τρεις  (3)  πρώτοι  ως  τακτικά  μέλη  της  Εξελεγκτικής  Επιτροπής. Εάν  οποιοδήποτε  μέλος  του  Δ.Σ.  ή  της  Ε.Ε.  παραιτηθεί  ή  εκπέσει  από  το  αξίωμά  του  ή  κωλύεται  να  ασκήσει  τα  καθήκοντά  του, ή  απουσιάζει  αδικαιολόγητα  από  τρεις  συνεχείς  συνεδριάσεις, τότε  αντικαθίσταται  από  τον  πρώτο  επιλαχόντα  αναπληρωματικό. Διευκρινίζεται  ότι  αναπληρωματικά  μέλη  θεωρούνται  όλοι  οι  αποτυχόντες  υποψήφιοι  κατά  σειρά  ψήφων.

            ΑΡΘΡΟ  13ο

Το  Δ.Σ.  συνεδριάζει  τακτικά  δύο  φορές το μήνα ορισμένη ημέρα της  εβδομάδος, έκτακτα  δε  και  με  συγκεκριμένο  θέμα  ημερησίας  διατάξεως  με  πρόσκληση  του  Προέδρου, τριών  μελών  του  ή και  είκοσι  μελών  του  Συλλόγου  και  έχει  απαρτία  αν  είναι  παρόντα  πέντε  μέλη  και  αποφασίζει  με  απλή  πλειοψηφία  των  παρόντων. Σε  περίπτωση  δε  ισοψηφίας  υπερισχύει  η  ψήφος  του  Προέδρου.

Στις  συνεδριάσεις  του  μπορούν  να  παρευρεθούν  όποια  ιδρυτικά  ή  τακτικά  μέλη  θέλουν  και  τα  οποία  μπορούν  να  λάβουν  το  λόγο  για  να  αναπτύξουν  θέματα  τα  οποία  έχουν  εισηγηθεί  εγγράφως  στο  Δ.Σ.

Με  απόφαση  του  Δ.Σ.  μία  συνεδρίαση  μπορεί  να  μεταβληθεί  σε  κλειστή  για  να  συζητηθούν  προσωπικά  ή  ειδικά  θέματα.

Οι  λεπτομέρειες  των  συνεδριάσεων, συζητήσεων  και  ψηφοφοριών  του  Δ.Σ.  ρυθμίζονται  από  εσωτερικό  κανονισμό  που  ψηφίζει  το  ίδιο  κατά  τα  αναφερόμενα  στο  άρθρο  24  του  παρόντος.

            ΑΡΘΡΟ  14ο

Το  Δ.Σ.  μέσα  σε  οκτώ  ημέρες  από  την  εκλογή  του  και  με  ευθύνη  και  μέριμνα  του  πρώτου  πλειοψηφούντος  συμβούλου, ο  οποίος  παραλαμβάνει  την  περιουσία  και  το  αρχείο  της  Ένωσης  από  το προηγούμενο  Δ.Σ.  με  πρωτόκολλο, συγκροτείται  σε  σώμα  και  εκλέγει  μεταξύ  των  μελών  του  τον  Πρόεδρο, τον  Αντιπρόεδρο, τον  Γενικό  Γραμματέα, τον  Ειδικό  Γραμματέα, τον  Ταμία, τον  Α’  Υπεύθυνο  Δημοσίων  Σχέσεων, τον  Β’  Υπεύθυνο  Δημοσιών  Σχέσεων, τον  Έφορο  και  ένα  Μέλος.

            ΑΡΘΡΟ  15ο

            ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΤΩΝ  ΜΕΛΩΝ  ΤΟΥ  Δ.Σ.

15.1. Ο  Πρόεδρος  της  «Ε.ΠΟ.Ν.Α.».

Α. Εκπροσωπεί  την  Ένωση  σε  όλες  τις  εξωτερικές  της  σχέσεις  με  τις  αρχές  και  κάθε  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο.

Β. Συγκαλεί  τις  συνεδριάσεις  του  Δ.Σ., προεδρεύει  σε  αυτές  και  διευθύνει  τις  εργασίες  του.

Γ. Υπογράφει  μαζί  με  το  Γενικό  Γραμματέα  ή  το  νόμιμο  αυτού  αναπληρωτή  (τον  Ειδικό  Γραμματέα)  κάθε  εξερχόμενο  έγγραφο  του  Συλλόγου  και  με  τον  Ταμία  τα  εντάλματα  πληρωμών.

Δ. Τον  Πρόεδρο  όταν  απουσιάζει  ή  κωλύεται, αναπληρώνει  ο  Αντιπρόεδρος  σε  όλα  του  γενικά  τα  καθήκοντα  και  τις  αρμοδιότητες.

15.2. Ο  Γενικός  Γραμματέας  συντάσσει  τα  πρακτικά  των  συνεδριάσεων  του  Δ.Σ.  και  των  Γ.Σ., μαζί  με  τον  πρόεδρο  υπογράφει  την  αλληλογραφία  και  έχει  την  ευθύνη  της  φύλαξης  του  αρχείου, του  μητρώου  των  μελών  και  της  σφραγίδας  της  Ένωσης. Τον  Γενικό  Γραμματέα  όταν  απουσιάζει  ή  κωλύεται, αναπληρώνει  ο  Ειδικός  Γραμματέας.

15.3. Ο  Ταμίας  της  «Ε.ΠΟ.Ν.Α.»  φροντίζει  για  τα  οικονομικά  του  Συλλόγου  εφαρμόζοντας  το  απλό  λογιστικό  σύστημα. Ενεργεί δηλαδή τις εισπράξεις και πληρωμές της «Ε.ΠΟ.Ν.Α.» συνυπογράφοντας με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα κάθε σχετικό έγγραφο, τηρεί τα σχετικά βιβλία διαχειρίσεως και συντάσσει τον Ισολογισμό. Δικαιούται για τις τρέχουσες πληρωμές του Συλλόγου να τηρεί σε μετρητά ποσό 500,00 ευρώ τα δε υπόλοιπα χρήματα του ταμείου του Συλλόγου οφείλει να τα τοποθετεί σε τραπεζικό λογαριασμό. Ο  Ταμίας  ορίζει  ο  ίδιος  τον  αντικαταστάτη  του  όταν  απουσιάζει  ή  κωλύεται. Σε  κάθε  τακτική  συνεδρίαση  το  Δ.Σ.  επικυρώνει  τον  μηνιαίο  απολογισμό  που  συντάσσει  ο  Ταμίας  και  προγραμματίζει  τις  πληρωμές  του  επομένου  μηνός.

15.4  Οι  Α’  και  Β’  Υπεύθυνοι  Δημοσίων  Σχέσεων  μαζί  με  τον  Πρόεδρο  είναι  υπεύθυνοι  για  τις  δημόσιες  σχέσεις  της  Ένωσης. Έρχονται  σε  επαφή  από  κοινού  ή  μεμονωμένα  και  με  άλλους  ή  και  όλους  τους  πολιτιστικούς  ή  άλλους  φορείς  και  προβάλλουν  τη  δραστηριότητα  της  Ένωσης  με  απώτερο  σκοπό  την  προβολή  των  επιτευγμάτων  αλλά  κα  την  καλύτερη  αντιμετώπιση  των  προβλημάτων  που  τυχόν  ήθελαν  ανακύψουν.

15.5. Ο  Έφορος  της  «Ε.ΠΟ.Ν.Α.»  φροντίζει  για  τα  περιουσιακά  θέματα  της  Ένωσης  και  για  τη  διοργάνωση  όλων  των  εκδηλώσεων.

            ΑΡΘΡΟ  16ο

Ο  οικονομικός  έλεγχος  της  «Ε.ΠΟ.Ν.Α»  γίνεται  από  τριμελή  Εξελεγκτική  Επιτροπή  (Ε.Ε.)  που  έχει  διετή  θητεία  και  εκλέγεται  συγχρόνως  με  το  Δ.Σ.  και  με  τον  ίδιο  τρόπο.

            ΑΡΘΡΟ  17ο

Η  Ε.Ε.  ελέγχει  τα  οικονομικά  βιβλία  και  τη  διαχείριση  εν  γένει  των  πόρων  της  Ένωσης, τουλάχιστον  ανά  έτος  αλλά  και  οποτεδήποτε  άλλοτε  θελήσει  ειδοποιώντας  τον  Ταμία  μία  εβδομάδα  νωρίτερα. Μετά  από  κάθε  έλεγχο  υποβάλλει  πόρισμα  στο  Δ.Σ. Η  Ε.Ε.  ελέγχει  επίσης  τον  Ισολογισμό  που  συντάσσει  ο  Ταμίας  και  υποβάλει  σχετική  έκθεση  στην  ετήσια  Τακτική  Γενική  Συνέλευση.

            ΑΡΘΡΟ  18ο

Εάν  αποβιώσουν, παραιτηθούν, εκπέσουν  ή  κωλύονται  να  ασκήσουν  τα  καθήκοντά  τους  τόσα  μέλη  του  Δ.Σ.  ώστε  δεν  καθίσταται  πλέον  δυνατή  η  συμπλήρωσή  του  από  αναπληρωματικά, τότε  η  Ε.Ε.  και  τα  εναπομείναντα  μέλη  του  Δ.Σ.  συγκροτούνται  σε  προσωρινό  Δ.Σ.  και  συγκαλούν  έκτακτη  Γ.Σ.  με  μόνο  θέμα  τη  διενέργεια  αρχαιρεσιών  για  την  ανάδειξη  Δ.Σ.

            ΑΡΘΡΟ  19ο

Το  Δ.Σ.  με  απόφασή  του  δύναται  να  αναθέσει  σε  υπάλληλο  της  Ένωσης  (εάν  υπάρχει)  τη  διεύθυνση  των  υπηρεσιών  του  καθώς  και  οποιαδήποτε  από  τα  επιμέρους  καθήκοντα  των  μελών  του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΕΜΠΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

            ΑΡΘΡΟ  20ο

 1. Η  Γενική  Συνέλευση  των  μελών  είναι  το  ανώτερο  όργανο  του  Συλλόγου  και  αποφασίζει  για  όλα  τα  θέματα  που  την  αφορούν  εκτός  από  εκείνων  που  έχουν  ανατεθεί  σε  κατώτερα  όργανα  με  τις  άλλες  διατάξεις  του  καταστατικού. Διακρίνεται  σε  Τακτική  και  Έκτακτη.
 2. Η  Γ.Σ.  έχει  αποκλειστικό  δικαίωμά  να  εγκρίνει  το  ετήσιο  πρόγραμμα  δράσεως  και  τον  προϋπολογισμό, την  έκθεση  πεπραγμένων  και  τον  ετήσιο  διαχειριστικό  απολογισμό, την  ετήσια  έκθεση  της  Ε.Ε.  και  τον  Ισολογισμό. Να  εκλέγει  και  να  ανακαλεί  τα  μέλη  του  Δ.Σ.  και  η  Ε.Ε. να  παύει  αυτά  όταν  υποπίπτουν  σε  βαριά  παράβαση  των  καθηκόντων  τους  ή  σε  περίπτωση  που  καταστούν  ανίκανα  για  τακτική  διαχείριση, να  τροποποιεί  το  καταστατικό, να  διαλύει  την  ένωση  και  να  μεταβάλλει  το  σκοπό  του.
 3. Η  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  πραγματοποιείται  μία  φορά  ετησίως  εντός  του  πρώτου  διμήνου  του  έτους. Η  ακριβής  ημερομηνία  προσδιορίζεται  από  το  Δ.Σ.  με  απόφασή  του  με  την  οποία  ταυτόχρονα  καθορίζεται  και  η  ημερήσια  διάταξη  της. Οι  έκτακτες  Γενικές  Συνελεύσεις  συγκαλούνται  είτε  με  απόφαση  του  Δ.Σ.  για  τη  λήψη  απόφασης  επί  συγκεκριμένου  θέματος  ή  θεμάτων  ημερησίας  διάταξης  είτε  μετά από  αίτηση  των  2/5  των  τακτικών  μελών, στην  οποία  αίτηση  θα  πρέπει  να  αναφέρονται  και  οι  λόγοι  για  τους  οποίους  ζητείται  η  σύγκλησή  της.
 4. Η  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  συνέρχεται  ύστερα  από  αναγγελία  που  τοιχοκολλείται  στα  γραφεία  της  Ένωσης  ή  αποστέλλεται  στα  μέλη  του  το  αργότερο  πριν  από  10  ημέρες  από  την  πραγματοποίησή  της  και  η  οποία  αναφέρει  την  ημερομηνία, την  ώρα, τον  τόπο  και  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης. Η  ίδια  διαδικασία  εφαρμόζεται  και  στις  Έκτακτες  Γενικές  Συνελεύσεις.
 5. Η  Γ.Σ.  συζητά  και  αποφασίζει  αποκλειστικά  πάνω  σε  θέματα  που  περιλαμβάνονται  στην  ημερήσια  διάταξη. Σε  αυτήν  προεδρεύει  εκλεγμένος  από  το  σώμα  της  Πρόεδρος  και  μέχρι  αυτός  να  εκλεγεί  ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ. Οι  αποφάσεις  της  Γενικής  Συνέλευσης, Τακτικής και Έκτακτης  λαμβάνονται  με  απόλυτη  πλειοψηφία  των  παρόντων  μελών. Οι  λεπτομέρειες  των  συζητήσεων  και  των  ψηφοφόρων  ρυθμίζονται  από  εσωτερικό  κανονισμό  που  εγκρίνει  η  Γ.Σ.
 6. Η  Τακτική  Γ.Σ.  βρίσκεται  σε  απαρτία  όταν  είναι  παρόν  το  1/3  των  ταμειακώς  εντάξει  τακτικών  μελών  του  Συλλόγου. Σε  περίπτωση  που  δεν  υπάρξει  απαρτία  η  Τακτική  Γ.Σ.  επαναλαμβάνεται  στο  ίδιο  μέρος  μετά  από  μία  ακριβώς  εβδομάδα, οπότε  θα  υπάρχει  απαρτία  όσα  μέλη  και  αν  παρευρεθούν. Η  ίδια  ακριβώς  απαρτία (1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών) απαιτείται  και  για  τις  Έκτακτες  Γ.Σ.  με  θέμα  ημερήσιας  διάταξης  αρχαιρεσίες  του  Δ.Σ.  ενώ  για  τις  Έκτακτες  Γ.Σ.  με  οποιοδήποτε  άλλο  θέμα  ημερήσιας  διάταξης  πλην  των  εκλογικών  απαιτείται  απαρτία  του ¼ των ταμειακώς εντάξει μελών (ως την προηγούμενη παράγραφο αναφέρεται οι αποφάσεις στις Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων).
 7. Μέλη  της  Ένωσης  μπορούν  να  εκπροσωπηθούν  στη  Γ.Σ.  και  στις  αρχαιρεσίες  εφόσον  απευθύνουν  πριν  από  την  έναρξή  της  προς  τον  Πρόεδρό  της  έγγραφη  εξουσιοδότηση  επικυρωμένη  από  Δικηγόρο  ή  Αστυνομική  Αρχή. Απαγορεύεται  η  εκπροσώπηση  περισσοτέρων  από  δύο  μελών  από  το  ίδιο  μέλος. Οι  εκπροσωπούμενοι  έχουν  τα  δικαιώματα  κα  τις  υποχρεώσεις  των  παρόντων. Στις  Γ.Σ.  έχουν  δικαίωμα  να  παρίστανται  και  οι  φίλοι  του Συλλόγου  έχοντας  δικαίωμα  λόγου  όχι  όμως  και  τα  δικαιώματα  της  ψήφου  και  του  εκλέγειν  και  εκλέγεσθαι.
 8. Πριν  από  τη  συζήτηση  οποιουδήποτε  θέματος  η  Γ.Σ.  εκλέγει  τον  Πρόεδρο  και  το  Γραμματέα  με  ανοικτή  ψηφοφορία. Στις  Τακτικές  Γ.Σ.  ο  Πρόεδρος  της  Γ.Σ.  όπως  και  τα  μέλη  της  εφορευτικής  Επιτροπής  δεν  μπορούν  να  είναι  υποψήφιοι  για  το  Δ.Σ.
 9. Μυστική  ψηφοφορία  διεξάγεται  α)  για  τις  εκλογές  των  οργάνων, β)  για  τις  τροποποιήσεις  του  καταστατικού, γ)  για  τη  διάλυση  του  συλλόγου, δ)  για  την  ανάκληση  μελών  του  Δ.Σ.  και  της  Ε.Ε. Τυχόν  ενστάσεις  κατά  αποφάσεων  της  Γ.Σ.  υποβάλλονται  κατά  τη  διάρκεια  της  ίδιας  Γ.Σ.  και  μόνον  η  οποία  και  αποφασίζει  αμέσως.
 10. Οι  αποφάσεις  της  Γ.Σ.  υποχρεώνουν  τόσο  τα  παρόντα  και  εκπροσωπούμενα  μέλη  όσο  και  τα  απόντα. Τα  πρακτικά  καταχωρούνται  σε  ειδικό  βιβλίο  και  υπογράφονται  από  το  Προεδρείο. Αντίγραφα  των  Πρακτικών  εκδίδει  το  Δ.Σ.
 11. Κατά  τα  λοιπά, για  όσα  θέματα  δηλαδή  δεν  ρυθμίζονται  διαφορετικά  από  τις  διατάξεις  του  παρόντος  τμήματος  του  καταστατικού, ισχύον  οι  οικείες  διατάξεις  του  ΑΚ  (άρθρα  93  επ.  ΑΚ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΕΚΤΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ

            ΑΡΘΡΟ  21ο

Για  την  τροποποίηση  του  καταστατικού  ή  τη  διάλυση  του  Συλλόγου  απαιτείται  η  παρουσία  των  μισών  τουλάχιστον  μελών  και  πλειοψηφία  των ¾  των παρόντων  κατά  τα  οριζόμενα  στην  αναγκαστικού  δικαίου  διάταξη  του  άρθρου  99  ΑΚ. Αρμόδια  για  την  απόφαση  αυτή  είναι  η Τακτική Γ.Σ.

Επίσης  η  Ένωση  διαλύεται  υποχρεωτικά  αν  τα  μέλη  της  μείνουν  λιγότερα  από  10.

Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης η περιουσία της χρηματική και πάγια, κινητή και ακίνητη, να δοθεί στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα στο Ροδοχώρι Νάουσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΕΒΔΟΜΟ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

            ΑΡΘΡΟ  22ο

Η  «Ε.ΠΟ.Ν.Α.» έχει  σφραγίδα  κυκλική  εντός  δε  των  δύο  κυκλικών  γραμμών  αναγράφει  ολογράφως  και  συντομογραφικά  την  επωνυμία  της  και  στο  κέντρο  του  κύκλου  φέρει  αετό  και  το  έτος  ίδρυσης  της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΟΓΔΟΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

            ΑΡΘΡΟ  23ο

Το  οικονομικό – διαχειριστικό  έτος  του  συλλόγου  αρχίζει  την  1η  Ιανουαρίου  και  λήγει  την  31η  Δεκεμβρίου  του  κάθε  έτους. Έως  την  Τακτική  Γ.Σ.  το  απερχόμενο  Δ.Σ.  μπορεί  να  ενεργεί  πληρωμές  μέχρι  το  1/10  των  δαπανών  του  προηγούμενου  οικονομικού  έτους.       

            ΑΡΘΡΟ  24ο

Η  Γ.Σ.  του  Συλλόγου  μπορεί  να  καταρτίσει  και  να  εγκρίνει  εσωτερικό  κανονισμό  με  τον  οποίο  ρυθμίζοντα  θέματα  που  ανάγονται  αποκλειστικά  στην  εσωτερική  λειτουργία  του. Επίσης  κάθε  ζήτημα  που  δε  προβλέπεται  από  το  καταστατικό  μπορεί  να  ρυθμίζεται  με  απόφαση  του  Δ.Σ.  που  επικυρώνεται  από  την  τακτική  Γ.Σ.  αρκεί  το  περιεχόμενο  της  απόφασης  αυτής  να  μην  προσκρούει  σε  διατάξεις  αναγκαστικού  δικαίου.

            ΑΡΘΡΟ  25ο

Η  Ένωση  τηρεί  τα  παρακάτω  βιβλία:

1. Βιβλίο  πρακτικών  συνεδριάσεων  των  Γενικών  Συνελεύσεων, 2. Βιβλίο  πρακτικών  και  εκθέσεων  της  Εξελεγκτικής  Επιτροπής, 3. Βιβλίο  πρακτικών  συνεδριάσεων  του  Διοικητικού  συμβουλίου, 4. Μητρώο  Μελών  σε  ειδικό  τμήμα  του  οποίου  καταχωρούνται  και  τα  ονόματα  των  δωρητών  και  ευεργετών  της  ένωσης  καθώς  και  όσων  προσφέρουν  μικρότερα  ποσά, 5. Βιβλίο  Ταμείου, 6. Βιβλίο  Περιουσίας, 7. Βιβλίο  εισερχομένων  και  εξερχόμενων  εγγράφων  και  8. Αποδείξεις  εισπράξεων  (μπλοκ)  αριθμημένα  και  θεωρημένα  από  τη  Νομαρχία  πριν  από  τη  χρησιμοποίησή  τους.

Τα  ανωτέρω  βιβλία, τα  οποία  τηρούνται  από  το  σύλλογο  υποχρεωτικά, πρέπει  να  είναι  αριθμημένα  κατά  σελίδα, σφραγισμένα  με  τη  σφραγίδα  του  και  θεωρημένα  στην  τελευταία  σελίδα  τους.

            ΑΡΘΡΟ  26ο

Με  απόφαση  της  Γ.Σ.  μπορεί  η  «Ε.ΠΟ.Ν.Α.» να  γίνει  μέλος  Δευτεροβάθμιων  Σωματειακών  Οργανώσεων, ομοσπονδιών  ή  άλλων  Συλλόγων  ή  Ενώσεων  με  στόχο  την  καλύτερη  προώθηση  των  σκοπών  της. Η  Γ.Σ.  εκλέγει  επίσης  εκπροσώπους  της  Ένωσης  για  τη  συμμετοχή  σε  συγγενικές  περιφερειακές  οργανώσεις  ή  δευτεροβάθμιο  όργανο  (ομοσπονδία)  σύμφωνα  με  τη  διαδικασία  εκλογής  που  προβλέπεται  στο  καταστατικό  του  δευτεροβάθμιοι  οργάνου  καθώς  και  τους  αναπληρωτές  τους. Η  θητεία  τους  καθορίζεται  από  το  καταστατικό  του  δευτεροβάθμιου  οργάνου, εφόσον  δεν  προβλέπεται  συγκεκριμένη  εκλογική  διαδικασία, εκλέγονται  κατά  πλειοψηφία  με  μυστική  ψηφοφορία.

        

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από άρθρα 26 μετά από τις τροποποιήσεις, εγκρίθηκε σήμερα από την τακτική Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Τελευταία άρθρα

Στο YouTube

Αντάμωμαν 2018+ || Πόλιος Παπαγιαννίδης | Δημήτρης Κοσμίδης

Ε.Πο.Ν.Α.: Αντάμωμαν 2022 (Trailer)

Στο Facebook